top of page
Kehittämishankkeet:
 
2020-2022 Hanke päättynyt, tutustu loppuraporttiin tästä.
 
Vapaata tilaa -
kaupunki ilmastovastuun ja kasvamisen paikkana
Osa oululaisistakin nuorista on työvoiman, opiskelun ja muun
yhteisöllisen elämän ulkopuolella. Veeran Verstas nuorten
avoimena taidepajana on yhdessä työvoimapoliittisten hankkeiden kanssa kohdannut ja kokenut nuorten yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistamisen tarpeet. Selkeänä esteenä on näkynyt se, että nuorten resilienssitaidot voivat ovat vähäiset. Syyt voivat olla psyykkisiä tai fyysisiä, ja myös nuorten syrjäytyminen yhteiskunnassa ja yhteis-kunnasta alentaa resilienssiä.


Keskeisiä käsitteitä hankkeen valmistelussa ovat olleet: taiteen tekeminen nuorten hyvinvoinnin vahvistajana, taiteen
tekemisen tasa-arvoiset mahdollisuudet, itsen toteuttaminen
ja yhteisölliset suhteet, taiteen rooli identifikaatiossa, taiteen
tekijyys ja syrjäisyys, taiteen itseisarvo ja välineellisyys, yhteisöllinen kaupunkikulttuuri ja osallisuus sekä taiteen määrittelemätön toiveikkuus resilienssin kartuttajana.


Taiteen tekemisen ja kokemisen hyvinvointivaikutukset ja niiden yhteydet itseymmärrykseen ja voimaantumiseen ovat
tiedossa ja nähtävissä Veeran Verstaan toimintaan osallistuneissa nuorissa. Resilienssitaitojen kartuttaminen taidepainotteisin menetelmin edellyttää erityisosaamista ja taiteen soveltava käyttö työvoimapoliittisena välineenä on tasapainoilua taiteen itseisarvon ja sen välineellisen käytön välillä.


Taidehankkeiden laadulliseen räätälöintiin ja yksilölähtöiseen
työskentelyyn on Veeran Verstaalla kertynyt runsaasti osaamista.Vapaata tilaa -hanke hakee ratkaisua nuorten, heikossa työmarkkina-asemassa olevien, osallistamiseen sekä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työmahdollisuuksien kehittämiseen ja luomiseen yhteisöllisen yrittämisen keinoin. Hanke sijoittuu ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien yhteisöllisiin ratkaisuihin ja pyrkii vähentämään nuorten ilmastoahdistusta.


Vapaata tilaa
-hanke edistää nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllis-tymistä. Hanke kehittää ekologisen taide-elämän alustan nuorten työllistämisen kontekstissa. Toiminta mahdollistaa luontosuhteen ja henkilökohtaisten resilienssitaitojen kehittämisen poikkitaiteellisin keinoin. Tavoitteena on vähentää nuorten ilmastoahdistusta, lisätä osaamista taiteen hyvinvointi-vaikutuksista sekä resilienssitaitojen kartuttamisesta. Hankkeessa ympäristö-näkökulma on sisällytetty taiteen keinoin hanke-työhön sen eri vaiheissa ja se tukee yhteisön kestävän kehityksen, sosiaalisten, ekologisten, kulttuuristen ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png
ELY-keskus-logo.jpg
Oulu_S.png
2026.JPG
2016-19
 
Perustettiin Veeran Verstas ry,  oululainen itsenäinen taideyhdistys.
Itsenäisenä yhdistyksenä haimme työllisyyspoliittista (TYPO) rahoitusta  ja saimme rahoituksen Startti Ylös –koulutukseen ja työelämään -hankkeelle
KEHITETTIIN: taiteen ja kulttuurin työllistämis- ja hyvinvointivaikutusten kehittämishanke.
TE_LOGO.jpg
2008-11 jatkettiin 2012
 
Valtakunnallinen ESR-hanke: Nuorten harjoitteluyritys luovaan yhteisöyrittäjyyteen, hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja lääninhallitus ja nuorten työpajatoiminta.
KEHITETTIIN: Veeran Verstaan taidepajakonsepti jossa taiteen kaikki osa-alueet ovat mukana, ohjaajina toimivat ammattitaiteilijat ja tekijöinä ovat 18-29-vuotiaat nuoret, 6 kuukauden jaksossa nuoria noin 25.
2004-08
 
Vuoden 2002 Oulun lääninhallituksen sivistysosaston toiveesta/toimeksiannosta kehitettiin nuorille naisille (sukupuolisensitiivinen) nuorten taidetyöpaja.
KEHITETTIIN: sisältö, menetelmät,  ja tuotettiin käsissä käsittämisen konsepti.
bottom of page